TÄLLBERGS CAMPING

Bokningsvillkor

 

Bokningsvillkor vid Tällbergs Camping.

Ansvarig uthyrare är: SiljaFritid AB, Skolgatan 3D, 795 31 Rättvik.

Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
  • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
  • du får disponera platsen från kl 14.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat avtalats.

När ska jag betala?

Hela hyran skall betalas vid ankomst, om inget annat angivits på bekräftelsen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar förskottsfaktura i tid har vi rätt att stryka din bokning efter angivet betalningsdatum.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen vis telefon 0247-51310 eller skriftligen info@tallbergscamping.se till oss.

Följande regler gäller för avbokning:

Om du avbokar närmare än 7 dagar före ankomst, så faktureras en expeditionsavgift ut på 20 % av bokningsbeloppet.

Vid avbokning senare än 24 timmar före tillträdet faktureras hela bokningsbeloppet.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/platsen i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig plats så har du rätt att säga upp bokningen. Vi måste då betala tillbaka allt du har betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/platsen. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned.

Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla direkt, så vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200:-.

Vad har jag för skyldigheter?

Nedre åldersgräns är 20 år för minst 2 personer per plats. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till anläggningen. Undantag efter överenskommelse.

Du måste vårda stugan/platsen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök och husdjursförbud för din stuga och serviceutrymmen som anges på campingen. Överträdelse beivras.

Du får inte använda stugan/platsen till annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/platsen, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa av platsen/stugan ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städningen på din bekostnad. Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/plats vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.
  • du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse på stugan/området.
  • stugan/platsen används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från området och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/platsen inte kan till handa hållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat med avdrag för den nytta du haft av stugan/platsen.

Övrigt

På grund av händelser som ligger utanför vår kontroll har vi rätt att omflytta hyresgäst till likvärdig plats. Där så är möjligt meddelar vi gästen sådana förändringar före tillträdet, och i vart fall så snart som möjligt. Dylika ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.

I stugpriset ingår ej städning, sänglinne, om inte annat anges på bekräftelsen. Tänk på att ta med det.

FireStats icon Använder FireStats